Winner
Open InnoChallenge 2019

The Open University of Hong Kong

OutKnows

CHAN Shing Yam
CHEUNG Yan Chiu

BFA (Hons) in Cinematic Design & Photographic Digital Art